Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Tính tốc độ của hạt.

Câu 3:

Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Tính tốc độ của hạt.

Lời giải:

Động năng của hạt bằng năng lượng tĩnh: = = .

Năng lượng toàn phần của hạt:

→ Tốc độ của hạt