Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Một động cơ xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5kW và có hiệu suất 80%. Tính công cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút.

Câu 3:

Một động cơ xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5kW và có hiệu suất 80%. Tính công cơ học do động cơ sinh ra trong 30 phút.

Lời giải:

Theo giả thiết P = 1,5kW, H = 80%, t = 30 phút.

Công suất hữu ích: = P.H = 1500.0,8 = 1200W.

Công cơ học hữu ích sinh ra trong 30 phút là: = .t = 1200.30.60 = 2160000 J