Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì

Câu 3:

Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì

   A. Sóng vẫn tiếp tục truyền thẳng khe.

   B. Sóng gặp khe bị phản xạ lại

   C. Sóng truyền qua khe giống như khe là một tâm phát sóng mới.

   D. Sóng gặp khe sẽ dung lại.

Lời giải:

   Chọn C