Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Gọi k là hệ số nhân notron, thì điều kiện cần và đủ để phản ứng dây chuyền có thể xảy ra mà.

Câu 3:

Gọi k là hệ số nhân notron, thì điều kiện cần và đủ để phản ứng dây chuyền có thể xảy ra mà.

   A. k < 1      B. k = 1      C. k > 1      D. k ≥ 1.

Lời giải:

   Chọn D.