Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại phải thỏa mãn điều kiện

Câu 3:

Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

   A. Tần số lớn hơn một tần số nào đó.

   B. Tần số nhỏ hơn một tần số nào đó.

   C. Bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện.

   D. Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.

Lời giải:

   Chọn C