Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dãy Ban – me ứng với sự chuyển electron từ quỹ đạo ở xa hạt nhân về quỹ đạo nào sau đây?

Câu 3:

Dãy Ban – me ứng với sự chuyển electron từ quỹ đạo ở xa hạt nhân về quỹ đạo nào sau đây?

   A. Quỹ đạo K.

   B. Quỹ đạo L.

   C. Quỹ đạo M.

   D. Quỹ đạo N.

Lời giải:

   Chọn B