Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần giống nhau ở chỗ:

Câu 3:

Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần giống nhau ở chỗ:

   A. Đều biến thiên trễ pha π/2 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

   B. Đều có giá trị hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

   C. Đều có giá trị hiệu dụng tăng khi tần số dòng điện tăng.

   D. Đều có giá trị hiệu dụng giảm khi tần số dòng điện tăng.

Lời giải:

   Chọn B.

   Vì:

   Suy ra: cường độ hiệu dụng đều tỉ lệ với hiệu điện áp hiệu dụng.