Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để

Câu 3:

Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để

   A. Quá trình phóng xạ lại lặp lại như lúc ban đầu.

   B. Một nửa số nguyên tử chất ấy biến thành chất khác.

   C. Khối lượng chất ấy giảm một phần nhất định, tùy thuộc vào cấu tạo của nó.

   D. Một nửa số nguyên tử chất ấy hết khả năng phóng xạ.

Lời giải:

   Chọn B