Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R=50Ω; L = 159 mH, C = 31,8 μF. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 120cos100πt (V). tính tổng trở của đoạn mạch và viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch.

Câu 3:

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R=50Ω; L = 159 mH, C = 31,8 μF. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức

u = 120cos100πt (V). tính tổng trở của đoạn mạch và viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch.

Lời giải:

Ta có: u = 120cos100πt (V)

= 120V; ω = 100π rad/s; φ = 0 rad.

= L.ω = 50Ω; = 1/ωC = 100Ω.

Vì vậy tổng trở của đoạn mạch:

→ Biểu thức của cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch: