Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong thí nghiệm con lắc đơn và con lắc lò xo thì gia tốc trọng trường g.

Câu 2:

Trong thí nghiệm con lắc đơn và con lắc lò xo thì gia tốc trọng trường g.

   A. Chỉ ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc lò xo đứng.

   B. Không ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc lò xo thẳng đứng và con lắc lò xo nằm ngang.

   C. Chỉ ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc lò xo nằm ngang.

   D. Không ảnh hưởng tới chu kì con lắc.

Lời giải:

   Chọn B.