Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong quá trình làn truyền sóng điện từ, vectơ B→ và vectơ E→ luôn luôn

Câu 2:

Trong quá trình làn truyền sóng điện từ, vectơ B→ và vectơ E→ luôn luôn

   A. Trùng Phương với nhau và vuông góc với Phương truyền sóng.

   B. Dao động cùng pha.

   C. Dao động ngược pha.

   D. Biên thiên tuần hoàn theo thời gian, không tuần hoàn theo thời gian.

Lời giải:

   Chọn B.