Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng λ.

Câu 2:

Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng λ. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài l của dây phải thỏa mãn điền kiện.

Lời giải:

Chọn B.

Nếu hai đầu dây cố định, chiều dài dây l khi có sóng dừng phải thỏa mãn là: