Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quang phổ vạch được phát ra khí A. Nung nóng một chất rắn, lỏng hoặc khí.

Câu 2:

Quang phổ vạch được phát ra khí

   A. Nung nóng một chất rắn, lỏng hoặc khí.

   B. Nung nóng một chất lỏng hoặc chất khí.

   C. Nung nóng một chất khí, ở điều kiện tiêu chuẩn.

   D. Nung nóng một chất khí ở áp suất rất thấp.

Lời giải:

   Chọn D