Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?

   A. Hai bộ phận chính của động cơ là rôto và stato.

   B. Bộ phận tạo ra từ trường quay là stato.

   C. Nguyên tắc hoạt động của động cơ chỉ dự trên tương tác từ giữa nam châm và dòng điện.

   D. Có thể chế tạo động cơ không đồng bộ bap ha với công suất lớn.

Lời giải:

Chọn C

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay mà khung dây quay và sinh công cơ học.