Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng? Tính chất quan trọng nhất của tia X

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Tính chất quan trọng nhất của tia X, phân biệt nó với các bức xạ điện từ khác (không kể tia gamma) là.

   A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh.

   B. Khả năng ion hóa các chất khí.

   C. Tác dụng làm phát quang nhiều chất.

   D. Khả năng xuyên qua vải, gỗ, giấy,...

Lời giải:

   Chọn D