Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng đối với cuộn cảm?

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng đối với cuộn cảm?

   A. cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.

   B. điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần và cường độ dòng điện qua nó có thể đồng thời bằng một nửa các biên độ tương ứng của chúng.

   C. Cảm kháng của một cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.

   D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện.

Lời giải:

Chọn C

Cảm kháng của một cuộn cảm thuần được tính bằng công thức: = L.ω = L.2π/T

→ Cảm kháng của một cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.