Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trải ngược nhau vì

Câu 2:

Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trải ngược nhau vì.

   A. Một phản ứng tỏa và một phản ứng thu năng lượng.

   B. Một phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, phản ứng kia ở nhiệt độ cao.

   C. Một phản ứng là tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân năng hơn, phản ứng kai là sự vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhẹ hơn.

   D. Một phản ứng diễn biến rất chậm, phản ứng kia rất nhanh.

Lời giải:

   Chọn C.