Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Một vật có khối lượng 750g dao động với biên độ 4 cm và chu kỳ T = 2s. Tính năng lượng của dao động.

Câu 2:

Một vật có khối lượng 750g dao động với biên độ 4 cm và chu kỳ T = 2s. Tính năng lượng của dao động.

Lời giải:

Chu kỳ T = 2s → ω = 2π/T = π rad/s

Năng lượng của dao động: