Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Một đĩa tròn có momen quán tính I, đang quay quanh một trục cố định với tốc độ góc ω0.

Câu 2:

Một đĩa tròn có momen quán tính I, đang quay quanh một trục cố định với tốc độ góc ω. Ma sát ở trục quanh nhỏ không đáng kể. Nếu tốc độ góc của đĩa giảm đi hai lần thì momem động lượng và động năng quanh của đĩa đối với trục quay thay đổi thế nào?

Momen động lượng Động năng quay

A. Tăng bốn lần Tăng hai lần

B. Giảm hai lần Tăng bốn lần

C. Tăng hai lần Giảm hai lần

D. Giảm hai lần Giảm bốn lần

Lời giải:

Chọn D

- Khi ω giảm 2 lần:

Momen động lượng L = I.ω giảm 2 lần

Động năng giảm 4 lần