Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Máy phát điện xoay chiều một pha có roto là phần ứng và máy phát điện xoay chiều ba pha giống nhau ở điểm nào sau đây?

Câu 2:

Máy phát điện xoay chiều một pha có roto là phần ứng và máy phát điện xoay chiều ba pha giống nhau ở điểm nào sau đây?

   A. Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định.

   B. Đều có bộ góp điện để dẫn điện ra mạch ngoài.

   C. Đều có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

   D. Trong mỗi vòng quay của roto, suất điện động của máy đều biến thiên tuần hoàn hai lần.

Lời giải:

   Chọn C

   Máy phát điện xoay chiều một pha có roto là phần ứng và máy phát điện xoay chiều ba pha giống nhau ở điểm cùng có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.