Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hệ thức Anh – xtanh giữa khối lượng và năng lượng là

Câu 2:

Hệ thức Anh – xtanh giữa khối lượng và năng lượng là

Lời giải:

   Chọn D