Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng 0 (cosφ = 0) trong trường hợp nào sau đây?

Câu 2:

Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng 0 (cosφ = 0) trong trường hợp nào sau đây?

   A. đoạn mạch chỉ có điện trở thuần.

   B. đoạn mạch có điện trở bằng 0.

   C. đoạn mạch không có tụ điện.

   D. đoạn mạch không có cuộn cảm.

Lời giải:

Chọn B

Ta có: cosφ = R/Z → cosφ = 0 khi R = 0 → đoạn mạch có điện trở bằng 0