Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hai sóng cùng tần số, được gọi là sóng kết hợp nếu có. A. Cùng biên độ và

Câu 2:

Hai sóng cùng tần số, được gọi là sóng kết hợp nếu có.

    A. Cùng biên độ và cùng pha.

    B. Cùng biên độ và hiệu pha không đổi theo thời gian.

    C. Hiệu pha không đổi theo thời gian.

    D. Hiệu pha và hiệu biên độ không đổi theo thời gian.

Lời giải:

    Chọn C.