Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu quay tròn. A ở ngoài rìa. B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu.

Câu 2:

Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu quay tròn. A ở ngoài rìa. B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu. Gọi ω, ω, γ , γ lần lượt là tốc độ góc và gia tốc góc cua A và B. Kết luận nào sau đây là đúng?

A.

ω = ω, γ = γ

B.

ω > ω, γ

C.

ω < ω, γ = 2γ

D.

ω = ω, γ > γ

Lời giải:

   Chọn A.

   Tốc độ góc của mọi điểm khi chuyển động quay là như nhau nên ω = ω, và gia tốc góc của các điểm γ = dω/dt , vậy gia tốc góc cũng luôn bằng nhau γ = γ.