Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hai đĩa tròn có momen quán tính I1 và I2 đang quay đồng trục và cùng chiều với tốc độ góc ω và ω (Hình 3.3).

Câu 2:

Hai đĩa tròn có momen quán tính đang quay đồng trục và cùng chiều với tốc độ góc ω và ω (Hình 3.3). Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó cho hai đĩa dính vào nhau, hệ hai đĩa quay với tốc độ góc ω có độ lớn được xác định bằng công thức.

Lời giải:

   Chọn B

   Áp dụng định luật bảo toàn momem động lượng: ω + ω = ( + )ω