Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hai dao động cơ học điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 50rad/s, có biên độ lần lượt là 100mm và 173mm, dao động thứ hai trễn pha π/2 so với dao động thứ nhất. Xác định dao động tổng hợp.

Câu 2:

Hai dao động cơ học điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 50rad/s, có biên độ lần lượt là 100mm và 173mm, dao động thứ hai trễn pha π/2 so với dao động thứ nhất. Xác định dao động tổng hợp.

Lời giải:

Chọn gốc thời gian sao cho pha ban đầu của dao động thứ hai bằng 0 thì dao động thứ nhất sẽ sớm pha hơn dao động thứ hai một góc π/2.

= 100cos(50t + π/2) (mm); = 173cos50t (mm)

Ta có thể giải bằng phương pháp vecto quay:

Hai dao động vuông pha nên ta có: