Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hai chất điểm có khối lượng 1kg và 2kg được gắn ở hai đầu của môt thanh nhẹ có chiều dài 1m. Momen quán tính của hệ đối với trục quay đi qua trung điểm của thanh và vuông góc với thanh có gía trị.

Câu 2:

Hai chất điểm có khối lượng 1kg và 2kg được gắn ở hai đầu của môt thanh nhẹ có chiều dài 1m. Momen quán tính của hệ đối với trục quay đi qua trung điểm của thanh và vuông góc với thanh có gía trị.

   A. 1,5 kg..   B. 0,75 kg..

   C. 0,5 kg..   D. 1,75 kg..

Lời giải:

Chọn B.

Momen quán tính của hệ đối với trục quay đi qua trung điểm của thanh và vuông góc với thanh là:

I = + . Với = = 0,5R = 0,5m.

→ I = 1.0,25 + 2.0,25 = 0,75 kg.