Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Gia tốc của chất điểm dao động điều hòa bằng 0 khi: A. Li độ cực đại B. li độ cực tiểu C. Vận tốc cực đại hoặc cực tiểu D. vận tốc bằng 0.

Câu 2:

Gia tốc của chất điểm dao động điều hòa bằng 0 khi:

   A. Li độ cực đại

   B. li độ cực tiểu

   C. Vận tốc cực đại hoặc cực tiểu

   D. vận tốc bằng 0.

Lời giải:

Chọn C

Gia tốc của chất điểm dao động điều hòa bằng 0 khi vật qua vị trí cân bằng (x = 0). Khi đó vật có vận tốc cực đại = Aω khi vật qua O theo chiều dương, vật có vận tốc cực tiểu = -Aω khi vật qua O theo chiều âm.