Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Đường kính của một thiên hà vào cỡ. A. 10000 năm ánh sáng. B. 100000 năm ánh sáng.

Câu 2:

Đường kính của một thiên hà vào cỡ.

   A. 10000 năm ánh sáng.

   B. 100000 năm ánh sáng.

   C. 1000000 năm ánh sáng.

   D. 10000000 năm ánh sáng.

Lời giải:

   Chọn B.