Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dùng công thức (12.5) và (12.6) để giải bài toán trên.

Câu 2:

Dùng công thức (12.5) và (12.6) để giải bài toán trên.

Lời giải: