Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một notron chậm là ?

Câu 2:

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một notron chậm là ?

Lời giải:

   Chọn C.