Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Câu 2:

Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

   A. Sự đàn hồi cua nguồn âm

   B. Biên độ dao động của nguồn âm

   C. Tần số của nguồn âm

   D. Đồ thị dao động của nguồn âm.

Lời giải:

   Chọn C