Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Điện tích của mỗi quac là một trong số các giá trị nào sau đây? A. ±e B. ±e/3 C. ±2e/3 D. ±e/3 và ±2e/3.

Câu 2:

Điện tích của mỗi quac là một trong số các giá trị nào sau đây?

A. ±e    B. ±e/3

C. ±2e/3    D. ±e/3 và ±2e/3.

Lời giải:

Chọn D.

Tất cả các hadron đều cấu tạo từ các hạt nhỏ hơn, gọi là quark.

•Có 6 loại quark u, d, s, c, b, t.

•Các hạt quark đã được quan sát trong thí nghiệm, nhưng đều ở trạng thái liên kết, mang điện tích ±e/3; ±2e/3.