Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện. phát biểu nào sau đây đúng đối với đoạn mạch này?

Câu 2:

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện. phát biểu nào sau đây đúng đối với đoạn mạch này?

   A. Tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.

   B. Tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần điện trở R của mạch.

   C. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch.

   D. Điện áp giữa hai đầu điện trở sớm pha π/4 so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

Lời giải:

Chọn C

Theo giả thiết φ = φ – φ = π/4