Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Để xác định tốc độ truyền âm trong không khí, ta có thể chỉ làm thí nghiệm tìm độ dài l của cột khí trong ống khí có cộng hưởng âm lần đầu, rồi tính bước sóng của âm theo công thức: α = 4l được không?

Câu 2:

Để xác định tốc độ truyền âm trong không khí, ta có thể chỉ làm thí nghiệm tìm độ dài l của cột khí trong ống khí có cộng hưởng âm lần đầu, rồi tính bước sóng của âm theo công thức: α = 4l được không?

Lời giải:

Nếu trong các thí nghiệm đã tiền hành, việc xác định bước sóng của âm chỉ dựa vào làm thí nghiệm tìm độ dài l của cột khí trong ống khí có cộng hưởng âm lần đầu, rồi tính bước sóng của âm theo công thức: λ = 4l thì sẽ không chính xác để định với các trường hợp khác.

Vì nếu chỉ làm thí nghiệm 1 lần tìm độ dài l của cột khí trong ống khi có cộng hưởng âm lần đầu bằng công thức λ = 4l thì sẽ không bao giờ có kết quả chính xác vì thực tế rất khó xác định, ta phải làm thí nghiệm rất nhiều lần, suy ra giá trị trung bình.