Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình

Câu 2:

Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình

   A. biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện.

   B. biến đổi theo hàm mũ của cường độ dòng diện.

   C. chuyển hóa tuần hoàn giữa năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

   D. bảo toàn hiệu điện thế giữa hai cực tụ điện.

Lời giải:

   Chọn C.