Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Bước sóng là

Câu 2:

Bước sóng là

   A. Quãng đường mà mỗi phân tử của môi trường đi được trong 1 giây.

   B. Khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha.

   C. Khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhất dao động cùng pha.

   D. Khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng.

Lời giải:

Chọn C.

Bước sóng là quãng đường sóng truyền trong một chu kì và là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng. λ = v.T = v/f (m).