Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Ánh sáng lần quang là ánh sáng A. Được phát ra bởi cả chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí

Câu 2:

Ánh sáng lần quang là ánh sáng

   A. Được phát ra bởi cả chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí.

   B. Hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

   C. Có thể tồn tại trong thời gian dài hơn s sau khi tắt ánh sáng kích thích.

   D. Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

Lời giải:

chọn C

Lân quang là hiện tượng mà ánh sáng phát quang cònkéo dài từ vài phần giây, đến hàng giờ (tuỳ theo chất) sau khi tắt ánh sáng kích thích. Nó thường xảy ra với các chất rắn.

- Thời gian phát quang lớn hơn s

- Các loại sơn biển báo giao thông có thời gian sáng kéo dài vài phần mười giây nên là những chất lân quang.