Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1:Để hai sóng ánh sáng kết hợp có bước sóng λ tăng cường lẫn nhau khi giao thoa với nhau thì hiệu đường đi của chúng phải.

Câu 1:

Để hai sóng ánh sáng kết hợp có bước sóng λ tăng cường lẫn nhau khi giao thoa với nhau thì hiệu đường đi của chúng phải.

   A. Bằng 0

   B. bằng k.λ (với k = 0; ±1; ±2; …)

   C. bằng (k - 1/2).λ (với k = 0; ±1; ±2,...)

   D. bằng (kλ - λ/4) (với k = 0, 1, 2,...)

Lời giải:

Chọn B

Nếu M là vân sáng thứ k thì hiệu đường đi bằng số nguyên lần bước sóng:

= k.λ (với k = 0; ±1; ±2; …)