Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Xét dao động tổng hợp của 2 dao động hợp thành có cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc.

Câu 1:

Xét dao động tổng hợp của 2 dao động hợp thành có cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc.

   A. Biên độ dao động hợp thành thứ nhất

   B. Biên độ của dao động hợp thành thứ hai

   C. Tần số chung của hai pha hợp thành.

   D. Độ lệch pha của hai dao động hợp thành.

Lời giải:

   Chọn C.

   Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc tần số chung của hai dao động cơ hợp thành.