Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Với mạch dao động hở thì ở vùng không gian

Câu 1:

Với mạch dao động hở thì ở vùng không gian

   A. Quanh dây dẫn chỉ từ trường biến thiên.

   B. Quanh dây dẫn chỉ có điện trường biến thiên.

   C. Bên trong tụ điện không có từ trường biến thiên.

   D. Quanh dây dẫn có cả từ trường biến thiên và điện trường biến thiên.

Lời giải:

   Chọn D