Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong thí nghiệm với con lắc đơn đã làm, khi thay nặng 50g bằng một quả nặng 20g thì

Câu 1:

Trong thí nghiệm với con lắc đơn đã làm, khi thay nặng 50g bằng một quả nặng 20g thì

   A. Chu kì của con lắc tăng lên rõ rệt

   B. chu kì của con lắc giảm đi rõ riệt.

   C. tần số của con lắc giảm đi nhiều

   D. tần số của con lắc hầu như không đổi.

Lời giải:

   Chọn D.