Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong thí nghiệm tương tự phương án 2 thì có xảy ra khả năng

Câu 1:

Trong thí nghiệm tương tự phương án 2 thì có xảy ra khả năng

   A. Điện áp trên mỗi dụng cụ nhỏ hơn điện áp nguồn.

   B. Điện áp trên mỗi dụng cụ lớn hơn điện áp nguồn.

   C. Cường độ dòng điện luôn lệch pha với điện áp nguồn.

   D. Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp nguồn.

Hãy tìm câu sai trong các câu trên và giải thích.


Lời giải:

Chọn đáp án C.

Trong thí nghiệm tương tự phương án 2 nếu giá trị của các linh kiện C, L thỏa mãn trường hợp cộng hưởng thì dòng điện vẫn có thể cùng pha với hiệu điện thế u được. Do vậy phát biểu C chưa hoàn toàn chính xác.