Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trạng thái dừng của một nguyên tử là A. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.

Câu 1:

Trạng thái dừng của một nguyên tử là

   A. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.

   B. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.

   C. Trạng thái trong đó mọi electron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân.

   D. Một trong số các trạng thái có năng lượng xác định, mà nguyên tử có thể tồn tại.

Lời giải:

   Chọn D