Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tốc độ của chất điểm dao động điều hòa cực đại khi:

Câu 1:

Tốc độ của chất điểm dao động điều hòa cực đại khi:

   A. Li độ cực đại      B. gia tốc cực đại

   C. li độ bằng 0      D. pha bằng π/4

Lời giải:

Chọn C.

Tốc độ của chất điểm dao động điều hòa cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng (tức vật có li đọ bằng 0)