Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tia Rơnghen, hay tia X, là sóng điện từ có bước sóng. A. Lớn hơn tia hồng ngoại.

Câu 1:

Tia Rơnghen, hay tia X, là sóng điện từ có bước sóng.

   A. Lớn hơn tia hồng ngoại.

   B. Nhỏ hơn tia hồng ngoại.

   C. Nhỏ quá, không đo được.

   D. Không đo được, vì nó không gây ra hiện tượng giao thoa.

Lời giải:

   Chọn B.