Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính của một vật có khối lượng nghi m0 chuyển động với vận tốc v là:

Câu 1:

Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính của một vật có khối lượng nghi chuyển động với vận tốc v là:

Lời giải:

Chọn B