Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Theo thuyết Big Bang các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây?

Câu 1:

Theo thuyết Big Bang các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây?

   A. t = 3000 năm

   B. t = 30000 năm

   C. t = 300000 năm

   D. t = 3000000 năm

Lời giải:

   Chọn C.