Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Theo giả thuyết lượng từ của Plang thì năng lượng của. A. Mọi electron. B. Mọi nguyên tử.

Câu 1:

Theo giả thuyết lượng từ của Plang thì năng lượng của.

   A. Mọi electron.

   B. Mọi nguyên tử.

   C. Phân tử mọi chất.

   D. Một chùm sáng đơn sắc phải luôn luôn bằng một số nguyên lần lượng tử năng lượng.

Lời giải:

   Chọn D

   Theo giả thuyết lượng tử của Plăng thì năng lượng của một chùm sáng đơn sắc phải luôn luôn bằng một số nguyên lần lượng tử năng lượng.