Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng. A. Thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.

Câu 1:

Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng.

   A. Thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.

   B. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, do hấp thụ một notron.

   C. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài notron, sau khi hấp thụ một notron chậm.

   D. Thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy ra một cách tự phát.

Lời giải:

   Chọn C.